Jesteś tutaj

Środowisko

G4 - DMA

Procesy produkcji energii i jej dystrybucji wiążą się z wpływem na środowisko. Efektywność monitorowania wpływu na środowisko i wdrażanych rozwiązań minimalizujących nasz wpływ na zasoby naturalne, przekłada się na stan ekosystemów, ale również na przyszłość naszej działalności biznesowej. Rosną oczekiwania regulatorów, Klientów i otoczenia społecznego wobec naszej branży.

Wpisujemy w naszą działalność różnorodne programy i inicjatywy związane z zarządzaniem wpływem na środowisko i minimalizacją tego wpływu. Kierujemy się licznymi regulacjami, podejmujemy wiele dobrowolnych zobowiązań.

Ochrona środowiska w systemie zarządzania

G4-14

Kwestie ochrony środowiska należą do priorytetów zaktualizowanej w 2015 r. Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej Enea na lata 2014 – 2020. Do celów strategii należą m.in.:

  • Inwestycje środowiskowe, które umożliwiają kontynuację pracy aktywów wytwórczych po 2015 r.
  • Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE)
  • Rozwój źródeł kogeneracyjnych i sieci ciepłowniczych.

Cele strategiczne przekładają się na kompleksowe systemy zarządzania i projekty inwestycyjne. Wpływają one również na codzienną działalność każdego z naszych pracowników. Podkreślają to naczelne zasady zawarte w „Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej ENEA”.

Naczelne zasady

  • Dbamy o środowisko naturalne, niezależnie od miejsca i rodzaju wykonywanej pracy. 
  • W codziennej pracy z należytą starannością stosujemy się do wewnętrznych regulacji Grupy Kapitałowej Enea oraz przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska. 
  • Włączamy się do działań i aktywnie uczestniczymy w akcjach edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska naturalnego
Wysoką jakość procesów związanych z ochroną środowiska zapewnia wdrożona Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP. Jest ona zgodna z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2007 w zakresie wytwarzania i obrotu energią elektryczną oraz wytwarzania i dostarczania ciepła. Wyznacza ona m.in. cele i obowiązki ochrony środowiska elektrowni Kozienice, Elektrociepłowni Białystok i pozostałych jednostek wytwarzania energii Enei Wytwarzanie.
 

Kliknij, aby poznać listę instrukcji i procedur, jakimi kieruje się Enea Wytwarzanie monitorując oddziaływania środowiskowe.   

Kluczowe inwestycje

W 2015 r. zrealizowaliśmy ważne dla stanu środowiska naturalnego inwestycje. Należą do nich między innymi:

  • Uruchomienie Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS IV) w elektrowni Kozienice – od 1 stycznia 2016 r. odsiarczane są wszystkie spaliny
  • Budowa instalacji katalitycznej redukcji tlenków azotu (SCR) dla kotłów K7 i K8 w Elektrociepłowni Białystok
  • Instalacja odzysku ciepła ze spalin kotła biomasowego w Elektrociepłowni Białystok
  • Budowa gazowego bloku kogeneracyjnego w MEC Piła

Nakłady finansowe na redukcję emisji SO2, NOx i pyłu do powietrza w latach 2009 - 2015 w elektrowni Kozienicie [mln zł]

chart

Nasza największa inwestycja – budowa bloku energetycznego nr 11 w elektrowni Kozienice – wykorzystuje najnowocześniejsze instalacje związane z ochroną środowiska przed zanieczyszczeniami podczas produkcji energii.

Obejrzyj film Discovery Chanel o elektrowni Kozienice i sprawdź, czy energia z węgla może być przyjazna środowisku:

Nasze najważniejsze inwestycje rozpoczynane lub kontynuowane w 2016 r.:

Najważniejsze inwestycje

Za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących zarządzania wpływem na środowisko nie nałożono na nas w 2015 r. żadnych kar pieniężnych.

Video