Jesteś tutaj

Wizja i strategia

W 2015 r. zaktualizowano Strategię Korporacyjną Grupy Enea.

Aktualizacja naszej strategii związana była z dynamicznymi zmianami rynkowymi i regulacyjnymi kształtującymi sektor elektroenergetyczny w Polsce. Misja i wizja pozostały niezmienione. Zaktualizowano cele strategii i zakres realizujących je działań.   

Misja:

Wzrost wartości Grupy poprzez budowanie zaufania Klientów.

Wizja:

W pełni zintegrowana grupa energetyczna budująca przewagę konkurencyjną poprzez elastyczne reagowanie na potrzeby rynku i efektywne zarządzanie zasobami.

Cele strategiczne

 • Wzrost wartości dla akcjonariuszy, 
 • Zbudowanie długotrwałych relacji z Klientem, 
 • Wzrost w rentownych obszarach, 
 • Poprawa efektywności oraz optymalne wykorzystanie potencjału organizacji.  

Aktualizacja Strategii Korporacyjnej Grupy Enea na lata 2014 – 2020

 • Budowa bloku o mocy 1,075 MW w Elektrowni Kozienice.
 • Inwestycje środowiskowe, które umożliwią kontynuację pracy aktywów wytwórczych po 2015 r.
 • Rozwój OZE.
 • Rozwój źródeł kogeneracyjnych sieci ciepłowniczych.
 • Wdrożenie programu poprawy niezawodności i obniżenia awaryjności sieci.
 • Wdrożenie programu rozwoju sieci inteligentnych.
 • Działania nakierowane na zmniejszenie wolumenu energii elektrycznej koniecznej do pokrycia strat w bilansie energii. 
 • Wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej przy jednoczesnej budowie marży.
 • Rozwój nowej oferty produktowej.
 • Rozbudowa zdalnych kanałów obsługi Klientów.
 • Lojalizacja Klientów.

Zrealizowanie wyzwań stojących przed Grupą Enea zwiększy jej przewagę konkurencyjną:

 • Optymalizacja kosztów.
 • Stabilizacja funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych.
 • Zbudowanie efektywnej organizacji zdolnej do pozyskiwania, ewaluacji i wdrażania innowacji w Grupie Enea.
 • Usprawnienie procesów obsługi Klientów wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Koncentracja na działalności podstawowej. 
 • Restrukturyzacja podmiotów non-core. 
 

W obowiązującej w 2015 roku strategii ujęto trzy nowe elementy:

 1. Zabezpieczenie dostaw paliw dla własnych aktywów wytwórczychGrupa Kapitałowa Enea posiada głównie aktywa wytwórcze oparte o węgiel kamienny. Rentowność wytwarzania energii z węgla kamiennego jest obecnie pod dużą presją. Spółki energetyczne muszą więc dopasować zakup węgla z aktywów wydobywczych tak, aby obniżyć koszt i poprawić konkurencyjność wytwarzania opartego o węgiel.
 2. Innowacje - Wdrażanie innowacji i nowych technologii jest jednym z głównych czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku. Działalność innowacyjna Grupy Kapitałowej Enea jest silnie zorientowana na potrzeby Klientów i podnoszenie wewnętrznej efektywności organizacji. Grupa, jako beneficjent wdrożonych innowacji, będzie budowała konkurencyjność i poprawiała efektywność działania.  
 3. Rozszerzona polityka personalna Grupy Kapitałowej Enea - Zapewni ona realizację celów i zadań stojących przed Grupą Kapitałową Enea, jednocześnie zaspokoi ambicje i aspiracje zawodowe pracowników. W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi będziemy koncentrować się na podnoszeniu efektywności pracy, m.in. poprzez sformułowanie i wdrożenie polityki zarządzania wynikami pracy i wynagradzania za wyniki, zarządzania kompetencjami, wiedzą i rozwojem pracowników.

   

W 2016 roku rozpoczęły się prace nad nową strategia korporacyjną.