Jesteś tutaj

Grupa Kapitałowa

Struktura Grupy Enea

G4-3, G4-8, G4-17, G4-13

Grupa Enea składa się z podmiotu dominującego Enea SA i trzynastu spółek bezpośrednio zależnych.

W obrębie Grupy Kapitałowej Enea funkcjonuje 5 wiodących podmiotów, tj. Enea SA (obrót energią elektryczną), Enea Operator Sp. z o.o. (dystrybucja energii elektrycznej), Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. (produkcja energii elektrycznej i cieplnej, w tym z OZE), Enea Trading Sp. z o.o. (handel hurtowy energią elektryczną) a od października 2015 r. również LW Bogdanka SA (wydobycie). Pozostałe podmioty świadczą działalność wspierającą.

Kliknij na naszą stronę korporacyjną, aby znaleźć krótki opis spółek.

15 kwietnia 2015 r. Grupa Enea nabyła od PGE 10 procent udziałów w spółce PGE EJ 1, która ma pełnić rolę operatora pierwszej, polskiej elektrowni atomowej. W tym przedsięwzięciu uczestniczą również KGHM Polska Miedź oraz Tauron Polska Energia. Firmy te nabyły po 10 procent udziałów w PGE EJ 1. Zasadnicza decyzja w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Polsce ma zapaść w 2017 r.

W lutym 2015 r. została postawiona w stan likwidacji spółka Energo-Tour.

W grudniu 2015 r. Enea sprzedała innemu podmiotowi Hotel Edison.

Szczegółowy opis Grupy Enea - stan na 31 grudnia 2015 r. - możesz znaleźć w raporcie rocznym.

Nowy model zarządzania

G4-14

W 2013 r. rozpoczęliśmy w Grupie Enea proces tworzenia nowego modelu zarządzania organizacją, którego intensyfikacja prac przypadła na lata 2014-2015.

Nasz nowy model zarządzania to transparentny, planowany, jednolity i bezpieczny pod względem formalno-prawnym mechanizm podejmowania decyzji wewnątrz Grupy przez właściwe organy korporacyjne, zapewniający wybór najlepszej biznesowo decyzji.

Obecnie funkcjonuje sześć Komitetów Grupy Enea: Zgodności, Zarządzania, Inwestycyjny, Ryzyka, Finansów i IT oraz Handlu i Promocji, które w ramach nadanych im uprawnień i kompetencji usprawniają proces decyzyjny w Grupie.

Celem szerokiego projektu „Ład korporacyjny - Plan Zarządzania Grupą Kapitałową Enea” było stworzenie silnych filarów Grupy.

Najważniejszą zmianą jest uproszczenie struktury Grupy i skoncentrowanie się na naszej działalności podstawowej. Krokiem milowym w tym kierunku jest rozwój Centrum Usług Wspólnych, które zajmuje się m.in. obsługą kadr, finansami i księgowością, IT, logistyką, usługami prawnymi oraz obsługą Klienta.

Korzyści wynikające z wdrożenia nowego ładu korporacyjnego Grupy Enea

Korzyści

Aby zwiększyć efektywność naszych procesów, działalność Grupy wspierają systemy informatyczne, takie jak np. SAP, Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) czy System Kompleksowej Obsługi Klienta (SKOK).

352 mln zł zaoszczędziła Grupa Enea w 2015 r.

2015 rokiem optymalizacji i poprawy efektywności

  • Centralizacja i optymalizacja efektywnościowa procesów biznesowych – obniżanie kosztów jednostkowych
  • Rozszerzenie świadczonych usług na kolejne Spółki z GK Enea
  • Wdrażanie systemów IT wspierających pracę w poszczególnych obszarach
  • Rozbudowa katalogu usług – centralizacja kolejnych funkcji wsparcia

Kodeks Grupy Enea

G4-56, G4-DMA

Nowy model zarządzania funkcjonujący w Grupie Enea został zdefiniowany w Kodeksie Grupy Enea - swoistej konstytucji Grupy. Dokument zobowiązuje wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Enea do współdziałania w celu realizacji strategii i misji Grupy, kreowania jej wartości jako całości i utrzymania spójności.

Nasza działalność jest złożona i narażona na szereg ryzyk np. finansowych, rynkowych. Dlatego wprowadziliśmy zintegrowany system zarządzania ryzykiem. Obejmuje on takie obszary, jak: ryzyko korporacyjne, utrata płynności, ryzyko walutowe, kredytowe, towarowe i stopy procentowej. Kliknij w Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, jeśli chcesz poznać proces zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie Grupą

Zarząd Enei jest czteroosobowy.

Skład Zarządu na dzień 15.06.2016 r.

Nadzór nad spółką Enea sprawuje dziewięcioosobowa Rada Nadzorcza.

Jeśli chcesz zapoznać się ze szczegółowymi biogramami członków zarządu i rady nadzorczej kliknij w link

Regulaminy zarządu i rady nadzorczej dostępne są tutaj

Enea na giełdach

Spółka Enea SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Udział akcji spółki w Indeksach na koniec 2015 r.:

Udział akcji spółki w Indeksach na koniec 2015 r.:

 

Struktura Akcjonariatu

Struktura Akcjonariatu

17,48 zł - kurs maksymalny w 2015 r.

10,56 zł - kurs minimalny w 2015 r.

4 988,30 mln zł - kapitalizacja na koniec okresu.