Jesteś tutaj

W obowiązującej w 2015 roku strategii ujęto trzy nowe elementy:

W obowiązującej w 2015 roku strategii ujęto trzy nowe elementy:

Zabezpieczenie dostaw paliw dla własnych aktywów wytwórczychGrupa Kapitałowa Enea posiada głównie aktywa wytwórcze oparte o węgiel kamienny. Rentowność wytwarzania energii z węgla kamiennego jest obecnie pod dużą presją. Spółki energetyczne muszą więc dopasować zakup węgla z aktywów wydobywczych tak, aby obniżyć koszt i poprawić konkurencyjność wytwarzania opartego o węgiel.

Innowacje - Wdrażanie innowacji i nowych technologii jest jednym z głównych czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku. Działalność innowacyjna Grupy Kapitałowej Enea jest silnie zorientowana na potrzeby Klientów i podnoszenie wewnętrznej efektywności organizacji. Grupa, jako beneficjent wdrożonych innowacji, będzie budowała konkurencyjność i poprawiała efektywność działania.  

 

Rozszerzona polityka personalna Grupy Kapitałowej Enea - Zapewni ona realizację celów i zadań stojących przed Grupą Kapitałową Enea, jednocześnie zaspokoi ambicje i aspiracje zawodowe pracowników. W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi będziemy koncentrować się na podnoszeniu efektywności pracy, m.in. poprzez sformułowanie i wdrożenie polityki zarządzania wynikami pracy i wynagradzania za wyniki, zarządzania kompetencjami, wiedzą i rozwojem pracowników.

 

W 2016 roku rozpoczęły się prace nad nową strategia korporacyjną.