Jesteś tutaj

Środowisko

Środowisko

Procesy produkcji energii i jej dystrybucji wiążą się z wpływem na środowisko. Efektywność monitorowania wpływu na środowisko i wdrażanych rozwiązań minimalizujących nasz wpływ na zasoby naturalne, przekładają się na stan ekosystemów, ale również na przyszłość naszej działalności biznesowej. Rosną oczekiwania regulatorów, Klientów i otoczenia społecznego wobec naszej branży.

Wpisujemy w naszą działalność różnorodne programy i inicjatywy związane z zarządzaniem wpływem na środowisko i minimalizacją tego wpływu. Kierujemy się licznymi regulacjami, podejmujemy wiele dobrowolnych zobowiązań.

Ochrona środowiska w systemie zarządzania

 

Kwestie ochrony środowiska należą do priorytetów zaktualizowanej w 2015 r. Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej Enea na lata 2014 – 2020. Do celów strategii należą m.in.:

• Inwestycje środowiskowe, które umożliwiają kontynuację pracy aktywów wytwórczych po 2015 r.

• Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE)

• Rozwój źródeł kogeneracyjnych i sieci ciepłowniczych.

Cele strategiczne przekładają się na kompleksowe systemy zarządzania i projekty inwestycyjne. Wpływają one również na codzienną działalność każdego z naszych pracowników. Podkreślają to naczelne zasady zawarte w „Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej ENEA”.

Wysoką jakość procesów związanych z ochroną środowiska zapewnia wdrożona Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP. Jest ona zgodna z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2007 w zakresie wytwarzania i obrotu energią elektryczną oraz wytwarzania i dostarczania ciepła. Wyznacza ona m.in. cele i obowiązki ochrony środowiska Elektrowni Kozienice, Elektrociepłowni Białystok i pozostałych jednostek wytwarzania energii Enei Wytwarzanie.

Kliknij, aby poznać listę instrukcji i procedur, jakimi kieruje się Enea Wytwarzanie monitorując oddziaływania środowiskowe.

 

Instrukcja Monitorowania środowiska w Enei Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Świerże Górne.

Instrukcja Zarządzanie danymi z zakresu ochrony środowiska w Enei Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Białystok.

Procedura Monitorowanie środowiska w Enei Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Koronowo.

Plan monitorowania emisji CO2 zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego wraz z Procedurą Monitorowania emisji CO2 w Enei Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Białystok.

Plan monitorowania emisji CO2 zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego wraz z Procedurami monitorowania emisji CO2 w Enei Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Świerże Górne:

    a) Monitorowanie emisji CO2 z energetycznego spalania węgla i biomasy,

     b) Monitorowanie emisji CO2 z energetycznego spalania węgla (metoda bilansu masowego),

     c) Monitorowanie emisji CO2 z energetycznego spalania mazutu,

     d) Monitorowanie emisji CO2 z procesu odsiarczania spalin,

     e) Procedura nadzoru nad realizacja planu monitorowania,

      f) Procedura zarzadzania ryzykiem w procesie monitorowania emisji CO2,

      g) Procedura szacowania niepewności danych dotyczących działalności w procesie  monitorowania emisji CO2.

Instrukcja Zasady gospodarki odpadami w  Enei Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Świerże Górne.

Instrukcja postępowania z odpadami na terenie Elektrociepłowni Białystok .

Instrukcja gospodarowania odpadami w Enei Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Koronowo.

   

Kluczowe inwestycje

W 2015 r. zrealizowaliśmy ważne dla stanu środowiska naturalnego inwestycje. Należą do nich między innymi:

Uruchomienie Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS IV) w Elektrowni Kozienice – od 1 stycznia 2016 r. odsiarczane są wszystkie spaliny

Budowa instalacji katalitycznej redukcji tlenków azotu (SCR) dla kotłów K7 i K8 w Elektrociepłowni Białystok

Instalacja odzysku ciepła ze spalin kotła biomasowego w Elektrociepłowni Białystok

Budowa gazowego bloku kogeneracyjnego w MEC Piła

Nasza największa inwestycja – budowa bloku energetycznego nr 11 w Elektrowni Kozienice – wykorzystuje najnowocześniejsze instalacje związane z ochroną środowiska przed zanieczyszczeniami podczas produkcji energii.

Obejrzyj film Discovery Chanel o Elektrowni Kozienice i sprawdź, czy energia z węgla może być przyjazna środowisku: Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=NStMdla4gQU.

Nasze najważniejsze inwestycje rozpoczynane lub kontynuowane w 2016 r.:

Za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących zarządzania wpływem na środowisko nie nałożono na nas w 2015 r. żadnych kar pieniężnych.